Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-3877  од   07.05.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  до  6  месеци  ради  обезбеђења   услова  у  погледу  кадра  за  обављање  здравствене  делатности ,   за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   у  интезивној  нези  нивоа  2-коронарна  јединица   за   потребе   Службе  за унутрашње  болести-Одељење  кардиологије  са  коронарном   јединицом  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа  , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић,

в.д. директора

 

  На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-3879  од   07.05.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  до  6  месеци  ради  обезбеђења   услова  у  погледу  кадра  за  обављање  здравствене  делатности ,   за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   на  болничком  одељењу   за   потребе   Службе  за  педијатрију  са  педијатријским  одељењем  и   специјалистичким   кабинетима  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа  , педијатријски  смер , IV степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић,

в.д. директора

 

 

        На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС, аутономна  покрајина  и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.106/2018)   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа , бр.ОБВ -01-3881  од  07.05.2019.године

                                                Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем  у  радни  однос  на  одређено  време  до 6  месеци  ради  обезбеђења  услова  у  погледу  кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- виши  радиолошки  техничар у  дијагностици за  потребе  Одељења  за  радиолошку  дијагностику  - 1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас

Високо  образовање:

- на  струковним  студијама  првог  степена (основне струковне студије), по пропису  који  уређује  високо  образовање  почев  од  10.септембра  2005.године; 

-на основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године ,  по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године ;

-положен  стручни  испит  за  струковног  медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  са  контакт  подацима;

-  фотокопија  дипломе  о завршеној  високој/вишој  школи  одговарајућег  профила ;

- фотокопија уверења о положеном  стручном испиту за струковног медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара;

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,

в.д. директора

 

  На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-3868  од   07.05.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  ради  замене  привремено   одсутне  запослене  до  повратка  са  трудничког,односно  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради   неге   детета,   за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   на  психијатријском  одељењу  за   потребе   Службе  за психијатрију  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа  , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић,

в.д. директора