Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска бања,вд директор

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

објављује

О Г Л А С
              1. Радно место : Службеник  за односе са  јавношћу и  маркетинг  , на одређено време, са пуним радним временом ........... 1 извршилац

                На одређено време   3 месеца

               Услови: Поред оштих услова предвиђени законом, потребан је завршен седми степен по занимању туризмолог, економиста , знање рада на рачунару, знање Енглеског, Француског или Немачког језика.

   Опис посла :

– спроводи политику односа са јавношћу;

 – припрема информације и податке за израду комуникационе стратегије;

– пружа стручну подршку у организовању кампања и промотивних догађаја;

 – организује медијске и друге промотивне догађаје;

 – припрема информације, врши техничку припрему и ажурира податке на интернет порталу;

– припрема саопштења за јавност;

– припрема презентације и публикације;

 – одржава односе са медијима и јавношћу;

 – прикупља информације о извештавању медија од значаја за инситуцију.

- обавља и друге послове по налогу непосредно предпостављеног.

Високо образовање: – на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

- седми степен - туризмолог , економиста

знање рада на рачунару; – знање Енглеског,Француског или Немачког језика

 

  1. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији:

            – оверена копија диплома којом се потврђује стручна спрема;
            – уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
            – извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);

            - копија личне карте

  1. Рок за подношење пријава је до 14.05.2019. године .
  2. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Министарства здравља,
                5.Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
    Адреса на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања;Ул. Краља Милана број 16; 16246 Сијаринска бања.Додатне информације могу се добити на телефон: 016/895-153 ; 064/ 8951220.

У Сијаринској бањи                                                                     ВД.ДИРЕКТОР -а

07.05.2019. године                                                         Прим. др Зоран Раденковић, физијатар