Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања

О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  

 

  1. Радно место:   ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ  ТЕХНИЧАР , НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ

                                ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА   СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ  

                               ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ , У ТРАЈАЊУ ОД ДВА  МЕСЕЦА

 

  Услови: - медицинска школа по занимању физиотерапеутски техничар,

                    положен стручни испит и лиценца, најмање 6 (шест) месеци  радног искуства

.                  на пословима физиотерапеутског техничара.

                   

Опис послова:

 

-самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област  физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;
-прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;
-прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;
-пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

- лиценца    и

- положен стручни испит.

- доказ о радном искуству у трајању од 6 месеци.

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 14.05.2019. године.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 14.05.2019. године.

 

 

У Сијаринској бањи                                                                          ВД   Д и р е к т о р

07.05.2019 . године                                                             Прим др Зоран Раденковић , физијатар