Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 10.05.2019. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове лабораторијског техничара у дијагностици. Извршилац један

 

Опис послова:

  • припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе, боје и сл. и врши њихову стерилизацију;
  • организује дистрибуцију подлога за потребе лабораторија Центра;
  • стара се о апаратима и потрошном материјалу,
  • ради на узимању биолошких материјала од лабораторијских живориња и њиховој обради.
  • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

  • средње образовање у трајању од четири године – средња медицинска школа: смер лабораторијски техничар;
  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време је скраћено и износи 36 часова недељно, а запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима лабораторијског техничара у дијагностици.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

      Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

в.д. директора

мр сци. мед. др Здравко Ждрале