Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 6. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, i na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za dodatnim zapošljavanjem 51 broj : 112-4270/2019  v.d. direktora dana 13.05.2019. raspisuje  sledeći:

 

  

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od dana sklapanja ugovora o radu do 31.07.2019. godine za 2 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

 

II USLOVI:    

 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine,
 • završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za rad – licenca.

 

III OPIS POSLOVA:

 • sprovodi opštu i specijalnu negu na odelјenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,
 • kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),
 • primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,
 • priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome
 • uzima materijal za laboratorijske analize,
 • priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,
 • pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odelјenju
 • (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),
 • pomaže pri transferu bolesnika,
 • učestvuje u postavlјanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odelјenju,
 • vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,
 • obavlјa higijenu bolesnika u postelјi (kupanje, negu usne duplјe i kose i umivanje),
 • presvlači postelјno i bolesničko rublјe u toku dana prema doktrini Bolnice,
 • sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,
 • sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,
 • pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
 • vrši zdravstveno prosvećivanje osoblјa i bolesnika,
 • dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
 • u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odelјenja,
 • planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • obavlјa medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
 • primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
 • vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;
 • učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
 • prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelјe;
 • priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
 • sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
 • učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
 • odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odelјenja
 • radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

 1. b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od dana sklapanja ugovora o radu do 31.07.2019. godine za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

II USLOVI:    

 • završena osnovna škola.

III OPIS POSLOVA:

 • održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlјa zdravstvena delatnost;
 • održava higijenu u administrativnim prostorijama;
 • održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;
 • čisti, dezinfikuje i sprema bolesničke sobe, odelјenje za terapije, lekarske ordinacije, ambulantne prostorije, holove, liftove i stepenište
 • čisti i dezinfikuje kvake na vratima, vrata, podove, zidove, prozore, česme, ogledala, krevete, radijatore, zidne lampe, lustere, noćne ormariće i sav drugi zaprlјani inventar po prostorijama koje sprema (guske, lopate i dr.),
 • dezinfikuje i čisti kupatila, sanitarne uređaje i toalet po uputima medicinske sestre,
 • čisti i dezinfikuje laboratorijsko posuđe,
 • prijavlјuje uočene kvarove i nedostatke na objektu, opremi i sredstvima rada,
 • po uputstvima medicinske sestre trebuje određenu količinu čistog veša, predaje prlјav veš na pranje i vodi evidenciju o tome,
 • radi na iznošenju i deponovanju razvrstanog komunalnog, medicinskog i infektivnog otpada sa odelјenja u skladu sa propisima,
 • radi i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odelјenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja.
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402, 063223066

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk