Завода за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 13.05.2019. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове перач лабораторијског посуђа. Извршилац један

 

Опис послова:

 • припрема прљаво посуђе и прибор за стерилизацију, пере, испира и суши исто;
 • по потреби припрема чисто лабораторијско посуђе за стерилизацију;
 • одржава чистоћу радног простора;
 • односи стерилизован инфективни материјал;
 • прикупља инфективни материјал и коришћени лабораторијски прибор и односи на стерилизацију и врши дробљење након стерилизације;
 • одржава хигијену у просторијама-пословној згради Завода;
 • прикупља коришћени лабораторијски прибор из и односи на стерилизацију и врши прање;
 • односи стерилизован дробљени материјал;
 • врши прање посуђа у хемијској лабораторији;
 • врши прање и пеглање рубља и пришивање дугмади;
 • води евиденцију пријема и издавања рубља;
 • требује потребан материјал;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • основно образовање.

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима перача лабораторијског посуђа.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

      Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

в.д. директора

мр сци. мед. др Здравко Ждрале