Дом здраља Апатин

На основу одредаба члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-115/2019 од 21.02.2019. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време  

 

  

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ – 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са боловња преко 30 дана, за рад у Служби здравствене заштите одраслих.

Опис посла: прима пацијенте, утврђује идентитет истих на основу здравствене легитимације, издаје личне картоне пацијентима или отвара нове и уписује у регистар или протокол пролазних болесника, попуњава заглавље рецепта, налога, упута и образаца, води здравствени регистар и евиденције, врши тријажу болесника, фактурише и наплаћује здравствене услуге.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање. Додатна знања/испити/искуство гласи: стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, оверена фотокопија  уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, и потврда о радном искуству.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 24.05.2019. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав