Завод за јавно здравље Пирот

На основу чл.7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гл.РС”, бр.106/18), Кадровског плана за Завод за јавно здравље Пирот за 2018 год.бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год. и Одлуке в.д.директор-а ЗЗЈЗ  бр.1341 од 09.05.2019.год., Завод за јавно здравље Пирот расписује

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

-  Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер - број извршилаца -2,

 

Радници  се примају за рад у  Центру за контролу и превенцију болести и Центру за хигијену и хуману екологију

 

Услови за заснивање радног односа предвиђени су Правилником о организацији  и систематизацији послова  у ЗЗЈЗ Пирот бр.863/2 од 22.03.2018.год.и то:

Стручна спрема/образовање:

      *Високо образовање:

      -на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

      -на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

 

 Додатна знања/испити/радно искуство:

      -стручни испит;

      -лиценца;

      -најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

      -познавање рада на компјутеру;

      -возачка дозвола Б категорије.

      -пожељна је обављена обука у овлашћеној институцији, за пружање ДДД услуга- дезинфекције, дезинсекције и дератизације, за рад у Центру за контролу и превенцију болести,у складу са законским прописима.

 

*  Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију:

      -кратку биографију, адресу и контакт телефон

      -оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

      -оверену фотокопију доказа о завршеној школи

      -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

      -оверену фотокопију лиценце  или решења о упису у Комору медицинских сестара и   здравствених   техничара Србије

     -потврда о оспособљености за рад са биоцидима у програмима јавног здравља (уколико поседује) , издата од стране овлашћене институције –Завода за биоциде Београд

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли код Националне Службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Пирот, ул.Кеј б.б. са назнаком“Оглас за вишег санитарног техничара/санитарно-еколошког инжењера ”.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду,  дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад(лекарско уверење).

 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

В.Д.ДИРЕКТОР-а 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ 

др Елизабета Алексић