Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1261/Р  од  17.05.2019. године  расписује се:

 

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла до три месеца  за следеће радно место:

  1. доктор медицине за рад у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања

- 1 извршилац

 

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области медицине  у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - лиценцу за рад Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству у звању доктора медицине.

 

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».

Оглас  важи од 17.05.2019. г. (до 25.05.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић