Апотекa „Смедерево“

На основу члана 119.став 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити („Службени  гласник РС“ бр.25/2019) у складу са 115. и чланом 116. став 1.-6 Закона о здравственој заштити („Службени гл. РС“ бр.25/2019)

 

УПРАВНИ ОДБОР АПОТЕКЕ „СМЕДЕРЕВО“ СМЕДЕРЕВО,

на основу своје Одлуке бр. 290.

(заведене у деловодни протокол Апотеке „Смедерево“)

 дана  07.05.2019.г

расписује јавни конкурс за избор директора здравствене установе Апотеке “Смедерево“ Смедерево за мандатни период од 4 (четири) године

 

            За  директора здравствене установе Апотеке „Смедерево“ Смедерево  може бити именовано лице које у складу са законом испуњава опште услове и то:

       

 1. завршено високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године, односно на основним студијама из области медицине, стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

 

или

 

завршено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије, техничких и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године, односно на основним студијама из области права, економије, техничких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

 

 1. најмање 5 (пет) година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи

 

 1. завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента

 

 1. није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности које не може обављати дужност директора

 

 1. да није члан органа политичке странке

 

Документација потребна за пријаву:

 

 1. Пријава на конкурс
 2. CV (радна биографија)
 3. Диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија не старија од шест месеци)
 4. Доказ о завршеној акредитованој едукацији из области здравственог менаџмента (оригинал или оверена фотокопија не старија од шест месеци)
 5. Потврда о радном искуству на пословима руководиоца здравствене установе, односно руководиоца организационе јединице у здравственој установи (оригинал или оверена фотокопија)
 6. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од шест месеци)
 7. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија не старије од шест месеци)
 8. Уверење или Потврда да није осуђиван за кривична дела (из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена фотокопија).
 9. Уверење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак и да се не води истрага, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена фотокопија )
 10. Фотокопија личне карте или очитана лична карта
 11. Оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидат није члан органа политичке странке (оригинал или оверена фотокопија);

 

Рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном Гласнику Републике Србије“. Лице за контакт: Јелена Којић тел. 026/641-070

Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком : „конкурс за избор директора“), на адресу:

 

 

 

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“ СМЕДЕРЕВО

Ул.Носиоци албанских споменица бр.5

С м е д е р е в о

 

 

ДИРЕКТОР

АПОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО

спец мр пх Славица Ботић