Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 106/2018), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-941 od 28.02.2019 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i dopisom Ministarstva zdravlja broj 112-01-612/2019-02 od 07.05.2019. godine direktor  Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

 

Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME  sledećih kadrova:

a)-doktori medicine- 2 izvršioca,

b)-specijalista interne medicine -1 izvršilac.

2.

            Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. pod a)  za  doktora medicine   su:

 • VII stepen stručne spreme,
 • Završen Medicinski fakultet  i stečeno zvanje doktor medicine,
 • položen stručni ispit i
 • licenca.

 

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. pod b) za  specijalistu interne medicine   su:

 • VII stepen stručne spreme,
 • Završen Medicinski fakultet  i stečeno zvanje doktor medicine,
 • položen stručni ispit ,
 • položen specijalistički ispit iz interne medicine i zvanje specijalista interne medicine,
 • licenca za specijalistu interne medicine.

 

3.

             Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma Medicinskog fakulteta o stečenom zvanju doktor medicine;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike- doktore medicine
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za doktora medicine
 • Diploma o položenom specijalističkom ispitu za radno mesto pod tačkom 1. Pod b (specijalista interne medicine) i licenca za specijalistu interne medicine
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

4.

            Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

            Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

            Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

            Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

7.

            Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

            Kontakt telefon 024/600-736

8.

            Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                   

 

DIREKTOR

DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA

Ivanka Beoković, dipl. ekonomista