КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.1/2015), члана 23. став 1.тачка 4, Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са Закључком 51 број 112-655/2019 од 25. јануара 2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних срeдстава, вршилац дужности директора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНО МЕСТО

                                                                                                                        

      1.Доктор медицине за рад у Болници за ОРЛ,рад на неодређено време      

                                                                                                         ( 1  извршилац)                                                                                                                                                                                         

          

    Опис радног места под 1.-  доктор медицине

                                                                                  

     Обавља послове своје струке кроз дежурство или сменски рад, под стручним надзором лекара специјалисте; за свој рад одговара начелнику одељења - шефу одсека.

 

     Услови за радно место под 1.-   доктор медицине

 

      -   Високо образовање, у складу са Каталогом радних места;

      -   Стручни испит;

      -   Знање рада на рачунару;

 

         Уз пријаву заинтересовани кандидати за  раднo местo под 1  подносе следеће доказе о испуњености услова: оверена копија дипломе,оверена копија уверења о положенон стручном испиту.       

 

        Пријаву са наведеним доказима доставити на адресу; КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8   дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ и на сајту Министарства здравља.

 

 

В Д ДИРЕКТОРА

Проф.др Владимир Ђукић