Стручни испити за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

Извод из Правилника

Струковна медицинска сестра                                                 

Организатор здравствене неге

Дипломирани организатор здравствене неге

Дипломирана медицинска сестра

 

-здравствена нега у примарној здравственој заштити - 9 недеља

- здравствена нега у служби за пријем и збрињавање хитних стања - 4 недеље

- здравствена нега у интензивној терапији - 4 недеље

-здравствена нега у психијатрији - 3 недеље

- здравствена нега у хирургији - 3 недеље

- здравствена нега у интерној медицини - 3 недеље

Струковна медицинска сестра бабица

 

-здравствену негу у примарној здравственој заштити – 9 недеља;

- здравствену негу у стационарним здравственим установама 17недеља

Струковна медицинска сестра - васпитач

- рад у предшколској установи, односно установи социјалне заштите у трајању од 26 недеља.

Дипломирани терапеут рехабилитације

Диломирани физиотерапеут

Струковни физиотерапеут

 

-физикалну терапију - 6 недеље

-кинезитерапију у области трауматологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области педијатрије - 4 недеље

-кинезитерапију у области неурологије - 4 недеље

-кинезитерапију у области интерне медицине -4 недеље

-кинезитерапија у области пулмологије - 4 недеље

Струковни радни терапеут

 

 - рад у стационарној здр. установи - 26 недеља

Фармацеут (180 еспб)

Дипломирани фармацеут(240 еспб)

Струковни фармацеут(180 еспб)

-рад у апотеци - 14 недеља;

-рад у болничкој апотеци - 4 недеље;

-рад у галенској лабораторији -8 недеља

Струковни нутрициониста дијететичар

-исхрану здравих људи - 13 недеља

-исхрану болесних људи - 13 недеља.

Струковни медицински радиолог

- рад у радиолошкој дијагностици - 8 недеља;

 - рад у области компјутеризоване томографије - 5 недеља;

 - рад у магнетној резонанци - 4 недеље;

 - рад у радиолошкој терапији - 5 недеља;

 - рад у нуклеарној медицини - 4 недеље.

Струковни санитарно-еколошки инжењер

-хигијену и хуману екологију - 4 недеље;

-унапређење исхране - 2 недеље;

-дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију - 2 недеље;

-контролу и превенцију болести - 7 недеља;

-социјалну медицину - 3 недеље;

-лабораторијску делатност - 2 недеље;

-санитарно-хигијенских услова у радној средини - 6 недеља

Струковни медицинско лабораторијски технолог

-биохемијске лабораторије - 8 недеља;

-хематолошке лабораторије - 8 недеља;

-трансфузијске медицине - 2 недеље;

-патохистологије - 2 недеље;

-имунохемије - 2 недеље;

-микробиолошке лабораторије - 4 недеље.

Струковни зубни протетичар

 

-мобилну протетику- 9 недеља;

- фиксну протетику- 9 недеља;

- ортодонтске апарате - 4 недеље;

- максилофацијалну протетику - 4 недеље;

Орални хигијеничар

- дечје и превентивне стоматологије- 4 недеље;

- болести зуба- 4 недеље;

-пародонтологије и оралне медицине- 6 недеља;

-оралне хирургије- 4 недеље;

-стоматолошке протетике- 4 недеље;

-ортопедије вилица- 4 недеље

Струковни козметичар естетичар

 

-дерматологија - 8 недеља

-здравствена нега у хирургији - 6 недељa 

- физикална терапија - 6 недељa

-саветовалиште за младе - 2 недеље

-унапређење исхране - 4 недеље.

Струковни инструментар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у ендоскопској операционој сали- 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља.

Струковни анестетичар

-здравствену негу у служби за пријем и збрињавање хитних стања- 4 недеље

-здравствену негу у интензивној терапији - 9 недеља

-здравствену негу у операционој сали- 13 недеља

Медицинска сестра – техничар

Педијатријска сестра

Гинеколошко-акушерска сестра

-дому здравља - 13 недеља;

- стационарној здравственој установи - 13 недеља.

Медицинска сестра васпитача

- стаж у предшколској установи, односно установи социјалне заштите у трајању од 26 недеља.

Санитарно-еколошки техничар

обухвата приправнички стаж у заводу за јавно здравље - 26 недеља.

Физиотерапеутски  техничар

у служби за физикалну медицину и рехабилитацију - 26 недеља.

Лабораторијски техничар

-клиничко-биохемијској лабораторији - 9 недеља;

- хематологији -  9 недеља;

- у микробиолошкој лабораторији - 8 недеља

Фармацеутски техничар

- апотеци - 13 недеља;

- болничкој апотеци - 5 недеље;

- галенској лабораторији - 8 недеља

Стоматолошка сестра – техничар

-превентивне и дечје стоматологија - 8 недеља;

- болести зуба - 5 недеље;

- парадонтологији и болестима уста -  4 недеље;

- оралне хирургије - 5 недеље;

- стоматолошке протетике - 4 недеље;

Зубни техничар

 

- фиксну протетику -  11 недеља;

- мобилну протетику - 11 недеља;

- ортодонске апарате - 4 недеље

Козметички техничар

у служби за дерматологију- 26 недеља

 

Списак галенских лабораторија (закачити документ који се налази : https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/344317/spiskovi-pravnih-subjekata-i-fizickih-lica-koji-poseduju-dozvolu-ministarstva-za-zdravlja-za-obavljanje-delatnosti.php)

Стручни испит може се пријавити након обављеног приправничког стажа.

 

Пријаве за полагање стручног испита  за горе наведене здравствене профиле   врше се до попуне места.

 

Распоред са списком кандидата који су испунили услов за полагање као и начин полагања стручног испита објављује се 25. у месецу на интернет страни Министарства здравља ( која се налази на крају ове интернет стране)

 

Референи за стручне испите за здравствене раднике са стеченим вишим/високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) и здравствене раднике са стеченим средњим образовањем

Илијана Тешић и Ана Матић 

 

Стручни испити се организују и полажу сваког месеца

 

За све информације можете се обратити путем електронске адресе:

strucni.ispiti@zdravlje.gov.rs

  

ПОСТУПАК ЗА ПРИЈАВУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ  СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

 • Попуњен образац пријаве за полагање стручног испита
 • Попуњен образац приправничке књижице или оверена фотокопија
 • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој/ вишој/ средњој стручној спреми
 • За кандидате који су диплому стекли у иностранству потребно је доставити оверену фотокопију решења о признавању стране школске исправе издату од Агенције за квалификације Републике Србије.
 • Доказ о уплати републичке административне таксе:
 • Износ 10.750,00 дин, уплаћен на рачун примаоца: 840-742325843-09, позив на број: 97 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних - за кандидате женског пола, уколико је у личној карти друго презиме у односу на оно које је наведено у дипломи. (Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).
 • За здравствену установу у приватној својини  доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности ( Наведени документ Министарство здравља може набавити службеним путем, али ради убрзања поступка, кандидат наведени документ може и сам доставити уз пријаву).

 

Документација се доставља поштом (препоручено) или преко Писарнице Министарства здравља, шалтер бр. 1, у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.


Стручни испит се састоји из :

 • општи део стручног испита из области уставног уређења, прописа којима се уређују радни односи и пензијско и инвалидско осигурање- Устав Републике Србије, важећи Закон о раду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 • општи део из области прописа којима се уређује здравствена заштита, здравствено осигурање, права пацијената, лекови и медицинска средства- важећи Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о правима пацијената, Закон о лековима и медицинским средствима и Закон о медицинским средствима
 • Посебан део (стручан)