Клинички центар Војводине

На основу члана 7. став 1. тачка 3.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 106/2018), члана 18. Статута Клиничког центра Војводине и  Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-655/2019 од 25.01.2019. године, в.д. директора Клиничког центра Војводине, расписује:

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за пријемом у радни однос на неодређено време, за рад са пуним радним временом, на пословима:

 1. Доктор медицине специјалиста ургeнтнe мeдицинe – један извршилац;
 2. Доктор медицине нa спeциjaлизaциjи из клиничкe биoхeмиje – један извршилац;

              

Услови за заснивање радног односа су:

одговарајуће образовање, и то за:

 

 1. Доктор медицине специјалиста ургентне медицине:
 • висoкo oбрaзoвaњe нa интeгрисaним студиjaмa из oблaсти мeдицинe, стручни нaзив дoктoр мeдицинe;
 • стручни испит;
 • лицeнцa;
 • спeциjaлистички испит;
 • нajмaњe три гoдинe и шeст мeсeци рaднoг искуствa у струци.

 

 1. Доктор медицине на специјализацији из клиничке биохемије:
 • висoкo oбрaзoвaњe нa интeгрисaним студиjaмa из oблaсти мeдицинe, стручни нaзив дoктoр мeдицинe;
 • прoсeчнa oцeнa нa студиjaмa нajмaњe 8;
 • стручни испит;
 • лицeнцa;
 • нajмaњe шeст мeсeци рaднoг искуствa у струци.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • молбу за пријем и биографију (обавезно навести адресу електронске поште за контакт);
 • фотокопију дипломе о завршеним основним студијама;
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте (само за доктора медицине специјалисту);
 • доказ о започетој специјализацији (фотокопија индекса или потврда факултета - само за доктора медицине на специјализацији);
 • фотокопију лиценце или потврде да је поднет захтев за издавање лиценце;
 • потврда послодавца о претходном радном искуству;
 • фотокопију личне карте, односно очитане податке са личне карте (уколико је чипована).

              

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе на писарницу Клиничког центра Војводине или поштом на адресу: Клинички центар Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова бр.1, са назнаком „На оглас за заснивање радног односа“.

Одлука о избору кандидата биће донета на основу ранг листе, након провере испуњености услова конкурса и бодовања, применом следећих критеријума:

 1. критеријум – тест знања – 40 бодова;
 2. критеријум – интервју – 50 бодова;
 3. критеријум – радно искуство у струци – 10 бодова, и то:

- за доктора медицине специјалисту ургентне медицине (3 године и 6 месеци – 3 бода; преко 3 године и 6 месеци до 7 година – 6 бодова; преко 7 година – 10 бодова);

- за доктора медицине на специјализацији из клиничке биохемије (6 месеци – 3 бода; преко 6 месеци до 2 године – 6 бодова; преко 2 године – 10 бодова).

Кандидат који на тесту оствари мање од 30 бодова неће се позивати на интервју, осим уколико наведени критеријум не испуни довољан број кандидата.

Позивање кандидата на интервју вршиће се путем електронске поште.

   У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, предност ће имати кандидат који је претходно радно искуство остварио у Клиничком центру Војводине.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и објављена на интернет страници Клиничког центра Војводине (www.kcv.rs), као и на огласној табли кадровске службе Клиничког центра Војводине.

Кандидати који буду изабрани у обавези су да, пре заснивања радног односа доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Едита Стокић