Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

На основу сагласности Комисије за кадрове здравствених установа Министарства здравља бр.06-00-63-4/2019-02 од 20.05.2019.године као и Одлуке директора Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац бр.01/1534-19 од 28.05.2019.године и члана  7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр. 106/2018) а у складу са  Кадровским планом за 2018.годину, број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године,Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац расписује :

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

  1. 1. Две медицинскe сестре–техничара у ХМП, ради вршења послова медицинскe сестре /техничара у Одељењу за пружање услуга на терену, на одређено време,ради замене привремено одсутних медицинских сестара, најкасније до повратка привремено одсустних медицинскух сестара на рад, са пуним радним временом.

 

 

2.Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду(„Сл.гласник РС“ бр. 24/05 , 61/05,54/09,32/13,75/14 ,13/17 одлука УС ,113/17 и 85/18 др.пропис) и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу.

 

Посебни услови:

 

  • IV степен стручне спреме, средња медицинска школа и положен стручни испит.

 

 

  1. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији:

 

-Диплома средње медицинске  школе (IV степен);

- Уверење о положеном стручном испиту;

-Лиценцу или решење о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије;

-Уверење о држављанству РС;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата);

-Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству;

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак,да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци;

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице),не старије од 6 месеци;

-Докази о додатном стручном образовању или оспособљености(уколико их кандидат поседује);

-Кратка биографија,са адресом,контакт телефоном,е-маил адресом.

 

Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика.

 

 

  1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац.

 

  1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода.

 

  1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Кандидати који се јаве на оглас,могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Контакт телефон: 034/6312-306

 

  1. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу:

 

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

Улица Слобода бб

34000 Крагујевац

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место „медицинска сестра / техничар.“

 

 

Директор Завода за хитну медицинску помоћ

Крагујевац

др Александра Васовић