Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

На основу члана 24. - 27. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05,54/09 ,75/14, 13/17 одлука УС ,113/17 и 85/18 др.пропис), члана 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018),сагласности Комисије за кадрове здравствених установа  Министарства здравља бр.06-00-63-4/2019-02 од 20.05.2019.године и члана  22. Статута  Завода,  директор др Александра Васовић, доноси :

 

 

О Д Л У К У

о потреби заснивања радног односа на одређено време са пуним радним временом

 

 

  1. Утврђује се потреба за заснивањем радног односа на одређено време  за обављање послова медицинска сестра/техничар у ХМП – IV степен стручне спреме, два извршиоца.

 

  1. Радни однос на одређено време у смислу тачке 1. ове Одлуке, засноваће се уговором о раду на одређено време, ради замене привремено одсутних медицинских сестара Ане Томић и Данијеле Вукосављевић које су  одсутне по основу породиљског одсуства и одсуства ради неге детета  а до њиховог  повратка на рад а на основу сагласности Комисије за кадрове здравствених установа  Министарства здравља бр.06-00-63-4/2019-02 од 20.05.2019.године.

 

  1. Поступак за пријем у радни однос на одређено време спровешће Комисија у саставу:

 

1)  Гордана Ђокић, помоћник директора за здравствену делатност;

2)  Милош Ђоровић, главни медицински техничар Завода;

3)  Ана Поповић, референт за кадровске послове.

 

  1. Јавни оглас за пријем у радни однос биће обjављен:

 

- На сајту Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац

- На сајту Министарства здравља РС

- У листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 

Директор ЗХМП Крагујевац

др Александра Васовић