Дом здравља Босилеград

На основу члана 115. и 119. ст.1 тач.12) Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019) и члана 20.-23. као и члана 26. Статута Дома здравља Босилеград, Управни одбор Дома здравља на својој  седници одржаној  27.05.2019. године

расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за  директора Дома здравља Босилеград

 

            За директора Дома здравља Босилеград може бити именовано лице које, поред општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће услове:

1) да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;

2) да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

3) да није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, у складу са Кривичним закоником, због које не може обављати дужност директора;

4) да има завршену специјализацију у складу са Законом о здравственој заштити.

5) Да није члан органа политичке странке;

 

Уз пријаву на конкурс доставити:

1.Биографију

2.Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и специјализацији

3.Потврду о стажу у области здравствене заштите

4.Уверење да кандидат није осуђиван (из Суда)

5.Уверење да се против кандидата не води истрага (из МУП-а)

6.Својеручно потписану изјаву да није члан органа политичке странке оверена код нотара или у Суду.

7.Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

            Мандатни период је 4 године са могућношћу поновног именовања.

            Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у „Публикацији Послови“ Националне службе за запошљавање. Конкурс ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

            Пријаве слати на адресу Дом здравља Босилеград, Породин, 11, 17540 Босилеград са назнаком „Конкурс за директора“ или предати лично правној служби. Лице задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу је Цеца Димитрова, правник, телефон 017/878-811.

 

 

Председник Управног одбора

Марина Јакимова, професор