SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18), te saglasnosti Ministarstva zdravlja za novo zapošljavanje br.112-655/2019.

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

 

Jednog  (1)  pomoćnog kuvara   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje, na neodređeno vreme – za puno radno vreme.

 

Opis radnog mesta:

Brine se o pripremi jela i odgovara za kvalitet i ukus hrane koje se servira korisnicima usluga Specijalne bolnice.Vrši pripremu namirnica za pripremanje jela, održava higijenu, prostora, opreme i pribora za rad. Pranje crnog i belog posuđa.Vrši skladištenje robe.Prenosi pripremljenu hranu za objekat »Abella«.Izdaje gotovu hranu. Priprema dnevna jela.Pomaže kuvaru-poslastičaru u spremanju svih vrsta jela u kuhinji.Priprema i servira jela za doručak. Servira pripremljene obroke od strane kuvara-poslastičara (ručak-večera).Stara se o higijenskoj čistoći kuhinje, pomoćnih prostorija i kuhinjskog inventara.Prilikom većih manifestacija koje se izvode u restoranu angažuje se i na svim ostsalim poslovima kao što su pranje posuđa, pomoć kod pripreme jela i servrianja, čišćenja uređaja svih ostalih prostorija. Angažuje se i kao radnik u kuhinji „Abella“ na pripremi doručka i podeli ručka i večere, kao i uređenju iste. Odgovoran je za higijenu prostora i sredstava sa kojima radi kao i za ličnu higijenu. Odgovoran je za primenu HACCP standarda u svom delokrugu rada.Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara saradniku ugostiteljstva.

Potrebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Stručna sprema/obrazovanje:

  • srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera

Izuzetno:

  • osnovno obrazovanje i radno iskustvo 6 meseci na navedenim poslovima

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati

poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove pomoćnog kuvara“

 

 

Direktor Specijalne bolnice:

Dr med. Slobodanka Drndarski