Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 106/2015), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-2980/2019 од 26. марта 2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода бр. 3-1423/19 од 30.05.2019. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

Једног извршиоца на радном месту Вишег санитарног техничара/Санитарно-еколошког инжењера, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- завршен VI степен стручне спреме, смер: Виши санитарни техничар или Струковни санитарно -еколошки инжењер;

- положен стручни испит;

- радно искуство у наведеном звању од најмање 6 месеци;

- возачка дозвола Б категорије.

Заинтересовани кандидати преко Одељења за правне и опште послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова у неовереним фотокопијама:

- фотокопију дипломе (доказ о стручној спреми);

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- доказ о траженом радном искуству;

- копију важеће возачке дозволе;

- извод из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана;

- кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање  „Послови“.

Оглас доставити Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељења за правне и опште послове Завода. 

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком „за оглас за вишег санитарног техничара“, или лично доставити  Одељењу  за опште и правне послове на адреси Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за опште и правне послове Завода.

  Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и на Wеб сајту Завода.