Дом здравља Српска Црња

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 106/2018).,одлуке Комисије за давање сагласности за ново запошљвање и додатно радно ангажовањекод корисника јавних средтава број  112-4271/2019 од 25.04.2019.г.,а у складу са Кадровским планом за Дома здравља Српска Црња,одлуком директора Дома здравља Српска Црња  број   од 27.05.2019.године,расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на
неодређено време

 

  1. Доктор медицине –изабрани лекар ............................    1 извршилац,

    Дома здравља Српска Црња, расписује оглас ,на неодређено време.

Опис послова: -превенира,дијагностикује и лечи болести,повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришчењем специјализованих метода и техника,кроз примену принципа и процедурасавремене медицине ,о чему води прописану медицинску документацију;

-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединцаи породице,ради на откривању и сузбијању фактора ризиказа настанак болести,прати здравствено стањестановништвана свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике,утврђује ризике за здравље,предлаже и спороводи мере за њихово отклањање,спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијамау заједници;

-организује и спроводи прописане систематске ,циљане и скрининг прегледе;

-учествује у посебним програмима(вакцинација,мере у току епидемија и масовних несрећа,мере за рано откривање болести);

-обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе,одређује начин и врсту лечења,прати ток лечења и усклађујемишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

-прописује лекове и медицинска средства,као и медицинско-техничка помагала;

-даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-збрињава пацијента на месту повређивања ,односно нагло насталог обољења,којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи,по потреби прети пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-прати,надзире иевалуира спровођење здравствене заштите;

утврђује време и узрок смрти;

-обавља и друге истородне послове по налогу директора.


Услови: - на интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовањ,почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година ,по пропису који је уређивао високо образовање до10.септембра 2005.године;

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежно органа или Решење о упису у комору,доказ о радном стажу.


Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска Црња.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарсрва здравља.

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15.  

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

 др Даница Вучуревић Ђукин