Дом здравља Ћићевац

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе ији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  и и Одлуке бр. 499  од  04.06.2019. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

О Г Л А С
за  пријем у радни однос на одре
ђено време

ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка  

 

  1. Возач у санитетском превозу за рад  у Одељењу за здравствену заштиту одраслих становника, Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном мед.помоћи и кућним лечењем  и стомaтолошком делатношћу Дома здравља Ћићевац– 1 ( један ) извршилац

 

                   Опис послова:

-управља санитетским возилом на терену у лекарској екипи , а по потреби и у екипи санитетски превоз,као и другим возилима Дома здравља,према месеĉном распореду рада; у току извршења позива дужан је да усвоји захтев лекара у погледу брзине и начина вожње,прилагођавајући вожњу условима пута,времена и болесника у оквиру законских прописа;  за време вожње треба да има стално у виду безбедност болесника или повређеног и других лица у возилу; по налогу лекара одређује степен хитности управљања возилом под условима који му се по Закону дозвољавају као возачу возила „са приоритетом“; отклања мање кварове настале у току вожње,а о већим кваровима обавештава шефа возног парка; током лекарске интервенције,по налогу лекара помаже медицинском техничару у преношењу и и постављању медицинких и техничких средстава потребних за обављање хитне медицинске интервенције;  са медицинским техничарем по налогу лекара врши пренос оболелих или повређених на носилима или другим средствима и помаже медицинском техничару у пружању стручне медицинске помоћи повређеним и оболелим; стара се о исправности возила и чистећи возачке и болесничке кабине и возила за време рада; при преузимању возила обавезно контролише њихову исправност,снабдевеност горивом,мазивом и водом,а нарочито контролише уређаје за заустављање,управљање,сигнализацију, (звучну и светлосну),обележеност возила по пропису као и све остало што је хитно за безбедност возила,снабдевеност возила одређеном опремом за возила,по потреби попуњава возила горивом,мазивом и водом; према пређеној километраţи,књижици о замени уља упућује возила на сервис преко шефа возног парка; води уредно путни налог и другу документацију одређену интерним прописима; у случају судара-удеса извештава  или на други начин лекара у смени,и дежирну службу саобраћајне милиције и по потреби чека да изврши увиђај или узима податке од возача и возила које је учествовало у удесу и наставља вожњу; по завршеном раду возило предаје возачу следеће смене при чему у „књизи кварова“ уписује све запажене неисправности у току рада; прима потребан алат,задужује се и материјално је одговоран за њега и целокупну опрему санитетског возила и дужан је да га носи у возилу; - ради и друге послове по налогу шефа возног парка, дежурног лекара , а начелнику службе и  директору  је одговоран за квалитетно и благовремено обављање описаних послова.

                     Услови: Завршена средња школа III  или IV степен стручне спреме , положен возачки испит Б или Б и Ц категорије ;

 

           Пријем у радни однос на одређено време извршиће се  објављивањем  огласа код Националне службе запошљавања , на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља Ћићевац.

 

          Заинтересовани кандидати за напред наведени посао уз пријаву  као доказ подносе:

 

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
  • фотокопију возачке дозволе;
  • кратку биографију.

         

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе

запошљавања, публикацији „Послова“.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.  

 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац
ул. Светог Саве  бр. 19 а
37210  Ћићевац
или лично доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси

 

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање  пријава.ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ