Дом здравља Лучани

На основу члана  115  и члана 119  став 1 тачка 12. Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” бр. 25/19 ), члана 18 и члана 25. Статута Дома здравља Лучани и одлуке Управног одбора Дома здравља Лучани  број 4-2  од 27.05.2019.године, Управни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ СА СЕДИШТЕМ У ГУЧИ

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

УСЛОВИ:

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

 

  1. да је доктор медицинe, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или  има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у скаду са законом којим се уређује високо образовање;
  2. да за кандидате здравствене струке има  завршену специјализацију,  у складу са Законом о здравственој заштити;
  3. да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице  у здравственој установи;
  4. да није осуђивано, односно против којег се  не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност држаних орагана у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела у складу са Кривичним законом, због  које не може обављати  дужност директора;
  5. да није члан  органа политичке странке

Кандидат поред пријаве за конкурс, у којој треба да наведе своју кратку личну, радну и стручну биографију, мора приложити следеће доказе о испуњавању услова из конкурса:

      - диплому о стеченој стручној спреми;

             - потврду о положеном стручном испиту за лица медицинске струке;

             - потврду о потребном радном стажу у области здравствене заштите;

             - лекарско уверење о општој здравственој способности;

             - уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест

               месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у здравственој

               установи  

             - уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак                 

             - својеручно потписану изјаву да није члан орагана политичке странке;

             - писмену изјаву  под пуном матријалном и кривичном одговорношћу о непостојању сукоба

               јавног и приватног нтереса , у складу са чланом 113.став 6.   Закона о здравственој заштити

               (“Сл.гласник РС” бр. 25/2019).

Докази о испуњавању услова из конкурса морају се предати у оригиналу или овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 15 календарских дана од дана објављивања конкурса.

 

 

Пријаве на конкурс  са потребном документацијом достављају се поштом   на адресу: Дом здравља  Лучани, ул. Републике бб 32230 Гуча, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за  директора- не отварати“, или лично у Служби за економске, финансијске и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Управни одбор  Дома здравља Лучани  сачиниће  ранг  листу кандидата за директора,  коју доставља оснивачу ради именовања  у року од 30 календарских   дана  од дана завршетка јавног конкурса.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ  ОДБОРА

У Гучи, 28.05.2019.године

Милорад Петковић