Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“, Dimitrija Tucovića

Na osnovu  Zakona o radu  ( Sl glasnik br. 75/2014, 113/2017 ), člana 5.-14. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (''Sl. glasnik RS'' br. 1/2015.), člana 23. Statuta, a na osnovu Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  sredstava   Zaključka   51   broj: 112-2980/2019 OD 26.03.2019 I Zaključka   51   broj: 112-4271/2019 od 25.04.2019. godine Odluke VD direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ od 29.05.2019. godine. godine donosi odluku o raspisivanju

 

Javnog oglasa

za prijem u radni odnos 

 

  1. DVA IZVRŠIOCA ZA RADNO MESTO SPREMAČ/SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE U KLINIČKO BOLNIČKOM CENTRU „ZVEZDARA“

 

USLOVI:

  • Osnovno obrazovanje
  • najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

       

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da  uz prijavu dostave:

  • prijavu na oglas sa kratkom biografijom I navedenom adresom I kontakt telefonom (po mogućstvu I elektronska adresa),
  • overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojm poslovima, sa kojom stručnom spremom I u kom vremenskom period je stečeno radno iskustvo)

Dostavljena dokumenta se vraćaju lično, preuzimanjem u kadrovskoj službi KBC „ Zvezdara“

Odluka o izboru kandidata će biti dostavljena učesnicima javnog oglasa. 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Poslovi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu:  Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u arhivi Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161.

                                                                                                                                    

D i r e k t o r

KBC „ Zvezdara“

Prof. dr Petar Svorcan