Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 2679/1 од 10.06.2019. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следећe раднo местo

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилaц са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на извођењу тестова из области поремећаја хемостазе, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: узимање и пријем биолошког материјала од пацијената; извођење тестова из области поремећаја хемостазе; рад на производњи реагенаса и контроли продуката; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић