Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18), te saglasnosti Ministarstva zdravlja za novo zapošljavanje br.112-1711/2018

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“

RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME :

 

 

Jednog  (1) fizioterapeutskog tehničara,  za potrebe Medicinskog sektora NA NEODREĐENO VREME – za puno radno vreme.

 

Opis poslova:

 • Na osnovu terapijskog lista samostalno vrši aplikaciju raznih fizikalnih agenasa, kroz elektro, termo i fototerapijske procedure, kao i manuelnu i hidromasažu.
 • Dužna je da preduzme potrebne mere radi obezbeđenja pacijenata od eventualnih oštećenja.
 • Vrši pripremu aparata i agensa za aplikaciju i kod eventualnog kvara obaveštava odgovornu sestru na terapijama.
 • Vodi evidenciju o vremenskom rasporedu terapija, daje potrebna uputstva pacijentima.
 • Vodi evidenciju izvršenih usluga i sprovodi iste.
 • Vodi zdravstvenu dokumentaciju u vezi prijema i otpusta pacijenata na stacionaru i ambulantnom lečenju.
 • Za sredstva sa kojima radi i rukuje lično je odgovoran/na.
 • Učestvuje u sprovođenju kinezi terapije.
 • Učestvuje u primanju zdravstvene dokumentacije radi smeštaja pacijenta na stacionar i ambulantno lečenje.
 • Učestvuje u rezervaciji smeštaja na stacionaru.
 • Priprema zdravstvenu dokumentaciju za lekarsku komisiju za ambulantno lečenje.

Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara glavnoj medicinskoj sestri rehabilitacije.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

 

 • srednje obrazovanje 4. stepena medicinskog smera – fizioterapeutski tehničar

 

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 • stručni ispit;
 • licenca;
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 

 • Prijava na oglas
 • Kratka biografija
 • Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • Fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
 • Fotokopija licence
 • Fotokopiju lične karte
 • Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije, za kandidate rođene posle 1971.god.)

 

Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio/la zakom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

 

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove  fizioterapeutskog tehničara“.

                                                                                       

  

Direktor Specijalne bolnice:

Dr med. Slobodanka Drndarski