Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 50., члана 51. и члана 52. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18) и Одлуке о расписивању конкурса бр.696 од 12.06.2019. године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време

                                                        1 (једног) благајника          

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 2 (два) месеца са пуним радним временом за радно место:

- благајник

II

Услови за заснивање радног односа су:

   1.завршена средња економска школа;

   2.познавање Microsoft Office пакета;

   3.способност за обављање следећих послова који улазе у опис радног места:

- да води благајну и евиденцију зарада;

- да разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;

- да припрема документацију за новчане уплате и исплате;

- да исплаћује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;

- да припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;

- да врши обрачуне и реализује плаћања и води благајну;

 

III

Потребно је доставити следећа документа:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој економској школи;

- пријава на конкурс са биографијом;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Мирослав Поповић