Dom zdravlja Novi Pazar

Dom zdravlja Novi Pazar, na osnovu čl.7. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl Glasnik RS“ 106/2018), a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i izmene Kadrovskog plana Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 07.11.2018.god. v.d. direktor Doma zdravlja Novi Pazar raspisuje

 

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

 

  1. Medicinska sestra tehničar - 1(jedan) izvršilac:

Za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva-Odsek kućnog lečenja i nege, sa punim radnim vemenom na neodređeno vreme

                                                                                                                             

                 Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje, položen stručni ispit, licenca za rad ili rešenja o upisu u Komoru.

 

            Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave:  

  • Prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom
  • Overenu fotokopiju diplome,
  • Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
  • Overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u Komoru

 

             Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja.

            Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

              Uz prijavu na oglas kandidat prilaže dokaze o ispunjenosti uslova u originalu ili u overenom prepisu, uverenje o državljanstvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak.

            Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Novi Pazar, ul.Generala Živkovića br.1, 36300 Novi Pazar, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos stomatologa u Domu zdravlja Novi Pazar“.

              Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na web stranici Ministartva zdravlja RS.

              Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA

Dr Ervin Ćorović