Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд. директора Здравственог центра Врање бр 01- 3628 од 12.06.2019. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време до 6 месеци

 

   Возач - 2 ( два ) извршиоца, у Служби хитне медицинске помоћи, ОЈ Дом здраваља Здравственог центра Врање.

  Услови: КВ (III-ссс) Б и Ц категорија

         Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова     Здравственог центра Врање члан 23. тачка 2.44.Примарна здравствена заштита.

Заинтересовани кандидати за место возача подносе :

  • CV ,
  • Оверену фотокопију дипломе,
  • Фотокопију возачке дозволе за „Б“ и „Ц“ категоријe.

 

 Спремач здравствених просторија- 2 ( два ) извршиоца, за потребе Здравственог центра Врање.

Услови:  ( I-ссс) завршена основа школа

  Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.4.27.

Заинтересовани кандидати за место спремача здравствених просторија подносе :

  • CV;
  • оверену фотокопију сведочанства или дипломе;
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.Рокови за пријем документације ће се рачунати од дан истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас број 14"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић