Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1918 од 05.06.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

Једног (1) извршиоца на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

ВОЗАЧ  САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА У БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА у Одељењу за техничке и услужне послове

Опис посла:

 • врши хитан санитетски превоз пацијената
 • врши санитетски превоз који није хитан
 • врши превоз медицинског метеријала (биолошког и техничког)
 • помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената
 • одржава и прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу
 • води евиденцију о утрошку горива и мазива
 • одржава хигијену возила
 • долази по позиву ван редовног радног времена
 • по потреби вози техничко возило
 • рад се одвија у сменама
 • за свој рад одговара главном возачу и руководиоцу одељења за техничке и услужне послове

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 • Да поседује средњу стручну спрему саобраћајног или техничког смера
 • Положен возачки испит Б категорије
 • Здравствена способност

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој школи

-Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радно место - возач“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц.др Јелена Антић