Дом здравља Жабари

На основу  члана 7 Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010) и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

 

  1. Једног лекара стоматологије за пријем у радни однос у ДЗ Жабари на одређено време са пуним радним временом, најдуже до две године.

 

Опис послова: 1. Организује и обавља систематске прегледе, контролне и консултативне прегледе уста и зуба одраслих.

  1. Организује и врши предавања у склопу ширења здравственог просвећивања, одржавања хигијене и патологије уста.
  2. Врши лечења зуба одраслих.
  3. Стара се о уредном вођење медицинске документације
  4. Води рачуна о потрошњи одн. прописаној терапији.
  5. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом завршен  стоматолошки факултет и положен стручни испит ( VII 1 степен стручне спреме).

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном,:

-оверену фотокопију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету.

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија

Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

 

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

            Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

 

 

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ

Др Ненад Димитров