Општа болница Пирот

На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број:112-655/2019 од 25. јануара 2019.године  и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-10/Р од 05.01.2018.године, расписује се

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

 1. Медицинска сестра, техничар на осталим болничким одељењима- за рад у Служби интерне медицине- 1 извршилац

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

 • средње образовање медицинске струке

додатна зања/ испити/ радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца или Решење о упису у комору;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца или Решење о упису у комору,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • фотокопију сведочанства ( за сваку годину),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 ОГЛАС важи од 12.06.2019.године (до 20.06.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 


ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ                                                                                                    др Горан Петровић