Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 106/2018 ), Сагласности МЗ РС бр. 112-01-1436/2018-02 oд 26.12.2018. године,  (мед. сестра-техничар), потребе Болнице за заснивањем радног односа на одређено време са једним извршиоцем на радном месту доктор медицине до повратка запосленог на рад са боловања, (Др Бојана Јовановић, одржавање трудноће), једним извршиоцем на радном месту медицинске сестре-техничара до повратка запосленог на рад са боловања, (Ерић Нешковић Сања, одржавање трудноће), једним извршиоцем  на радном месту, референт за финансијко рачуноводствене послове, са плаћењем из сопстевих средстава, у складу са Кадровским планом Болнице за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и максималним бројем запослених за Болницу, доносим следећу

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  доктор медицине, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9. 2005. године,

- стручни испит,

- најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Један  извршиолац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, медицинска сестра-техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Један  извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, медицинска сестра-техничар,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Један  извршилац на одређено време до 24 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за обављање послова, радног места, референт за финансијко рачуноводствене послове, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- средње образовање (економске струке),

- знање рада на рачунару.

II

Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање Београд, у складу са законом.

III

Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

(Оглас ће бити објављен у Новинама НЗС,  „Послови“, дана,  19.06.2019. године).

 

ДИРЕКТОР

Dr Mилан Савић