Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1460/Р  од  12.06.2019. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка одсутних радника са пуним радним временом за следећа радна места:

  1. Кувар за рад у Одељењу исхране, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

  • средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

  1. Помоћни кувар за рад у Одељењу исхране, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

  • средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 ОГЛАС важи од 12.06.2019.године (до 20.06.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 


ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић