Апотека Лозница

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/18), Здравствена установа "Апотека Лозница", расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

1 извршиоца за рад на радном месту: спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, док траје потреба за радом на наведеном радном месту, а најдуже до 24 месеца.

 

            За обављање наведених послова, поред услова предвиђених законом, предвиђен је  следећи услов: завршена основна школа.

 

             Опис посла: одржава хигијену просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама, као и у заједничким просторијама здравствене установе и обавља друге послове утврђене  Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственој установи "Апотека Лозница".

 

            Заинтересовани кандидати уз пријаву, као  доказ о испуњењу услова из огласа, подносе оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми. 

 

            Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је осам дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, филијала Лозница. Оглас је објављен дана 20.06.2019. године.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

            Пријаве се подносе поштом на адресу: Здравствена установа "Апотека Лозница", Лозница, Болничка 65, са назнаком: " за оглас".

 

 

„АПОТЕКА ЛОЗНИЦА”

Д и р е к т о р,

дипл.фарм, Мирјана Манојловић