Здравствена установа Дом здравља „Бачки Петровац“

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” , на основу Кадровског плана број 112-01-200/2018-02 од дана 20.08.2018. године директор Дома здравља   р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

            за пријем у радни однос једног доктора медицине на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуства, пуно радно време

 

 На наведеном радном месту, поред послова изабраног лекара вршиће се и послови пружање хитне медицинске помоћи у дежурној служби

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

-завршен медицински факултет

-степен стручне спреме: VII

-положен стручни испит

-лиценца

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

  • фотокопију уверења о стеченој стручној спреми
  • фотокпију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце
  • фотокопију личне карте

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац,          ул. М. Тита 6. или лично.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771 код правника Дома здравља.

 

 

Директор Дома Здравља

мр сци.мед. др Ана Болдоцки Илић