Дом здравља Кикинда

На основу члана 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 oд 20.08.2018. годинe, Изменом Кадровског плана Дома здравља Кикинда за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 11.03.2019. године и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-62/9-1 од 21.06.2019. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Возачa санитетског возила у санитетском превозу на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ -  1 (један) извршилац

 

Опис  послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. Средња стручна спрема,
 1. Положен возачки испит „Б“ категорије,
 2. Здравствена способност за професионално обављање послова возача,
 3. Да није осуђиван за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
 • Оверену фотокопију возачке дозволе за „Б“ категорију;
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маil адресом.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат je дужaн да достави:

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,
 2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) ,
 4. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја.

 

Наведена уверења од 1-4  не смеју бити старија од 6 (шест) месеци.

 

II

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

 Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

IV

 

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић