Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"

На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 106/18),  одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“  у Зајечару, Гамзиградска Бања, бр. 2067 од 26.06.2019. године

 

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

  

    

        за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене са пуним      радним временом, до повратка на рад запослене:

 

 

Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац.

 

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР:

 

Опис послова: 

- при пријему, спроводи пацијента са рецепције на одељење: проверава исправност документације, води медицинску документацију, eвидентира датум отпуста у  картон терапија, упознаје пацијента са кућним редом, његовим правима и обавезама у току рехабилитације у Специјалној болници, смешта пацијента у болничку собу, упознаје пацијента са припремом за преглед код лекара (обавештава пацијента да припреми медицинску документацију и медикаментозну терапију), организује преглед код одељењског лекара; након прегледа организује, планира и спроводи процес здравствене неге пацијената;обавља послове опште неге болесника у свим болесничким јединицама (примењује прописану терапију, врши контролу ТА и термометрију и евидентира вредности у медицинској документацији, врши примарну и секундарну обраду рана по принципима асепсе и антисепсе, негује све пацијенте без обзира на патологију);  примењује превентивне мере ради спречавања настанка декубитуса; обрађује и превија декубитус; негује и помаже пацијентима са измењеним моторним функцијама; врши процену физичких, менталних и емотивних особина пацијента; поставља пацијента у адекватан положај ради превенције контрактура; промена положаја у постељи (окретање пацијента) и намештање у растеретни корективни положај; планира тренинг мокраћне бешике и дебелог црева; мења катетер и ради клизму;  храни пацијента или му помаже у храњењу, а притом га едукује за самосталан рад; облачи пацијента или му помаже, а притом га обучава за самосталан рад; одржава личну хигијену пацијенту или му помаже, кроз едукацију за осамостаљивање; обучава пацијента за корективни положај; обучава пацијента за контролу и начин пражњења дебелог црева и мокраћне бешике; врши опслуживање пацијената у захтевима за вршење физиолошких потреба; даје упутства пратиоцима за њихово ангажовање око пацијента и обучава их за спорођење неге ;организује и контролише заказивање физикалне терапије и транспорт отежано покретних и непокретних пацијената на терапије; свакодневно доставља динамичару бројно стање пацијената на одељењу и дијететску листу; припрема санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и стерилизацију; спроводи процес стерилизације; узима материјал за вршење биохемијских лабораторијских анализа (у одсуству лабораторијског техничара); предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; придржава се Плана за управљање инфективним медицинским отпадом; води пацијенте до места где се врши физикална терапија ради њиховог даљег упознавања распореда и места терапија; стара се о поштовању кућног реда; прати пацијента приликом транспорта санитетским возилом; прихвата пацијенте са пријемног одељења и одводи их до болесничке собе; припрема медицинску документацију пацијената; помаже лекару код прегледа и интервенција; спроводи здравствено васпитање и образовање болесника према утврђениом програму; врши контролу исправности и чистоће соба, санитарних чворова и других просторија и уређаја на одељењу и евидентира контролу и пријављује недостатке надлежнима; припрема болесничку собу и пацијента за лекарску визиту; води прописану евиденцију и документацију; материјално одговара за стање и количину инвентара у болесничким собама које су у њеној надлежности, уколико је исти оштећен или нестао, а пацијента је отпустила-о без накнаде штете; у свом раду користи стандардну и специјализовану опрему и сложена средства за рад; користи персонални рачунар и Медицинско информативни систем ( МИС) у свом раду и обавља и друге послове по налогу одељенског лекара, односно одговорне медицинске сестре-техничара одељења, којој-ме и одговара за свој рад.  Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима, повећана опасност од инфекције и алергије.

 

            Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено одсутне запослене са пуним      радним временом, до повратка на рад запослене.

            Услови: завршена Медицинска школа;  IV степен стручне спреме; смер медицинских сестара-техничара, положен стручни испит,  поседовање лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решења о упису у именик Коморе, радно искуство најмање пет година у наведеном звању.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 05.07.2019.године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву

            - кратку радну биографију,

            - диплому Медицинске школе (оверена фотокопија),

            - уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

             - лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решење о упису у именик Коморе (оверена фотокопија),

            - доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

            - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 05.07.2019. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.  д и р е к т о р,

Др мед. Раде Костић