Дом здравља Смедеревска Паланка

На основу члана 23. Статута Дома здравља Смедеревска Паланка и члана 7-9. Послебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", br. 106/18), Одлуке директора Дома здравља Смедеревска Паланка бр. 2180 од 20.06.2019. године и Сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места (ново запошљавање) 51 број 112-5283/2019 од 29.05.2019. године, Дом здравља Смедеревска Паланка, расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР - ЈЕДНОГ (1) извршиоца, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за рад у Служби стоматолошке здравствене заштите Дома здравља Смедеревска Паланка.

 

Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су:

      -     Средње образовање;

      -     Положен стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Диплому о завршеној школи,
  • Уверење о положеном стручном испиту,
  • Лиценцу,
  • Уверења и потврде о радном искуству,
  • Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу)

       Докази о испуњености услова за заснивање радног односа на напред наведено радно место подносе се у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци.

       Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу:

Дом здравља Смедеревска Паланка ул. Кнеза Милоша бр. 4, 11420 Смедеревска Паланка

        Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору.

          Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

          По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 026/319-933

 

 

в.д. директора

Дома здравља Смедеревска Паланка

др Ивана Ђурђевић Старовић