Здравствена установа Дом здравља „Бачки Петровац“

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” , на основу Кадровског плана број 112-01-200/2018-02 од дана 20.08.2018. године директор Дома здравља   р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос:

 

  1. медицинска сестра/техничар у амбуланти-на неодређено време, са пуним радним временом-један извршилац
  2. шеф рачуноводства, на неодређено време, са пуним радним временом, -један извршилац
  3. дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, на неодређено време, са пуним радним временом-један извршилац

 

 

 Медицинска сестра/техничар у амбуланти:

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

-IV степен стручне спреме, медицинска средња школа

-положен стручни испит

-лиценца

-радно искуство од најмање шест месеци у звању медицинска сестра/техничар

 

Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

  • фотокопију уверења о стеченој стручној спреми
  • фотокпију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце
  • фотокопију личне карте

 

 

           Шеф рачуноводства

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

-VI степен стручне спреме

-радно искуство од најмање 12 месеци на економско-финансијским пословима

-знање рада на рачунару

 

Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

  • фотокопију уверења о стеченој стручној спреми
  • доказ о радном искуству

             -    фотокопију личне карте

 

 

            Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

 

           Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

-VII степен стручне спреме, завршен правни факултет

-знање рада на рачунару

 

Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

            - фотокопију уверења о стеченој стручној спреми

            - фотокопију личне карте

 

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац,          ул. М. Тита 6. или лично.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771 код правника Дома здравља.

 

 

 

Директор Дома Здравља

мр сци.мед. др Ана Болдоцки Илић