Општа болница „Др Алекса Савић“

На основу члана 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 192 Закона о раду надлежни орган Опште болнице „ Др Алекса Савић“ Прокупље, доноси

 

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

БРОЈ 1804 ОД 08.05.2019. И ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

БРОЈ 1805 ОД 08.05.2019.

 

  1. Стављају се ван снаге одлука о потреби заснивања радног односа број 1804 од 08.05.2019. и оглас за пријем у радни однос на неодређено време број 1805 од 08.05.2019. због техничких грешака у спровођењу процедуре.
  2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење:

У процесу доношења Одлуке о потреби заснивања радног односа и спровођењу конкурса је начињен већи број грешака, које могу утицати на законитост саме одлуке о избору кандидата, у евентуалном судском спору, што би у коначном Општу болницу „Др Алекса Савић“ изложило великим материјалним трошковима.

Пропусти  се огледају у томе да у огласу број 1805 нису наведени сви неопходни елементи за заснивање радног односа у смислу члана 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалане самоуправе. Није наведен опис посла из Правилника о организацији  и систематизацији радних места, већ је исти дат одредиво. Надаље сходно члану 8 став 1 тачка 5 наведеног Посебног колективног уговора није наведена врста, већ само степен стручне спреме која се захтева за обављање тражених послова, а што је неопходан услов.

Имајући у виду наведене пропусте, те постојање оправданог ризика да се све одлуке и цео конкурс пониште у поступку пред надлежним судом и тиме створи материјална штета, донета је одлука да се Одлука 1804 од 08.05.2019. и Оглас 1805 од 08.05.2019 ставе ван снаге.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић