Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, вд директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

              Оператер у контакт центру – 1 извршилац

 

               Радни однос се заснива на одређено време,  до повратка запосленог на  рад.  

 

               Услови:

 

  - III  степен стручне спреме,  средње образовање у трајању од 3 године

 

 

           

              Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

 

           

              Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

          Оглас важи до 06.07.2019. г.

 

 

В.д.  директора

Ђурић др Гордана