Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), члана 23. Статута Здравственог центра Врање, сагласности Министарства здравља РС број 112-01-383/2019-02 од 17. априла 2019.године и Одлуке в.д. директора Здравственог центра Врање бр. 01-3947 од 28.06.2019 године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на нeодређено време

 

  1. Доктор медицине у секундарној здравственој заштити - 1 (један) извршилац, у Служби за ортопедију с трауматологијом, ОЈ Болница Здравственог центра Врање.

Услови: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца или Решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.6. Секундарна здравствена заштита;

 

  1. Доктор медицине у секундарној здравственој заштити - 1 (један) извршилац, у Служби за интерну медицину, ОЈ Болница Здравственог центра Врање.

Услови: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.6. Секундарна здравствена заштита;

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом;
  • Oверену фотокопију дипломе;
  • Oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Oверену фотокопију лиценце или Решења о упису у именик одговарајуће Коморе;
  • Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом (фотокопија извода из матичне књиге венчаних)

 

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

           Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама Правне службе.

            Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 16 "  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић