Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8 Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), тачке 4. алинеје 5. Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-3954 од 28.06.2019. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време

 

Гинеколошко акушерска сестра –техничар, акушерски смер, 1 (један) извршилац, у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

Услови: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа акушерског смера, положен стручни испит, лиценца или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.40. Секундарна здравствена заштита.

 

Медицинска сестра –техничар, општи смер, 1 (један) извршилац, у Служби за неурологију ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита.

     

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
  • Оверену фотокопију дипломе;
  • Оверену Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверену Фотокопију лиценце или Решења о упису у именик одговарајуће Коморе;
  • Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом (фотокопија извода из матичне књиге венчаних);

 

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

           Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама Правне службе.

            Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 18"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић