Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.), члана 22. Статута, а на основу дописа Министарства здравља број: 112-01-612/2019-02 од 15.05.2019. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4271/2019. од 25.04.2019. године, директор Института за ментално здравље дана 24.06.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос

 

 На НЕОДРЕЂЕНО време, са пуним радним временом и пробним радом, за послове;

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац

                                   високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године;
 • положен стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
                        -     радну биографију,

 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије / Коморе медицинских сестара и техничара Србије ,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен на сајту Националне службе дана 27.06.2019. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

 

 

ВД Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Доц.др Милица Пејовић-Милованчевић