Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 106/2018, ), у складу са одредбама Кадровског плана и одредбама које регулишу запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава, Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести расписује следећи

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.      На одређено време два  извршиоца на радном месту доктор медицине-лекар опште праксе до повратка на рад привремено одсутних запослених

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

 

-        Диплома медицинског факултета са интегрисаних академских студија, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-        Диплома медицинског факултета са основних студија у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-        Положен стручни испит;

-        Поседовање одговарајуће лиценце;

-        Најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. ( доказује се радном књижицом или изводом из ЦРОСО регистра)


Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа (оригинали или оверене копије докумената који доказују услове), извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Радетинац- физијатар