Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-2543  од  28.06.2019. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  – до повратка привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом –до повратка привремено одсутног у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1.    Медицинска сестра техничар у онкологији,хемиотерапији и брахитерпији.......1 извршилац

             -      за рад на одсеку Онкологије са амбулатно стационарном службом

 1. Службеник обезбеђења ....................................................................................1 извршилац

                 -        за рад у одсеку Одбране и заштите  

***Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу -  Општи смер и положен стручни испит.

 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати III степен стручне  спреме

 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном III степену стручне спреме
 • Лекарско уверење за радно место службеник обезбеђења
 • Оверену фотокопију Решења којим се издаје Лиценца за вршење основних послова Службеника обезбеђења
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС».

 

Назначити у молби датум почетка огласа

  

Оглас важи од  01.07.2019. године до 08.07.2019. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање