Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе , потребе Дома здравља Љубовија са стационаром за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у складу са Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, Обавештењем Министарства здравља о давању сагласности за ново запошљавање бр.112-01-710/2019-02 од 14.јуна 2019.године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018 i 89/2018 ) и Одлуке Директора Дома здравља Љубовиија са стационаром број 499 од  01.07.2019.године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.Доктор медицине са пуним радним временом  за  пријем  у  радни  однос  на  неодређено  време , за обављање послова  радног места:

 

-Доктор медицине изабрани лекар у Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи,санитетским превозом, кућним лечењем и негом -1  извршилац

 

 

ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА РАД: утврђени  Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018 и 114/19

         

УСЛОВИ ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

стручни испит;

  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Поред општих услова утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17),  кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији  и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр. 169/2018,448/2018 и 114/19.

 

Заинтересовани кандидати за радно место:

-доктор медицине уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или  овереној  фотокопији следећа документа:

  • Диплому о завршеном факултету (медицински факултет)
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе/Решење о упису у именик Коморе
  • Уверење о држављанству Републике Србије
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном

 

Оглас ће бити објављен  код Националне службе за запошљавање у листу „Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.  

Кандидат који заснује радни однос дужан је да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320.

 

Директор:  Др Бранка Радовановић  спец . опште медицине