Здравствени центар Ужице

директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 8032 од                 12.07.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

       

ОЈ  Дом здравља Ужице

  1. Доктор медицине изабрани лекар –рад у амбулантама Мокра Гора и Кремна.....1 извршилац

 

      ОЈ Општа болница Ужице

  1. Сервирка ................................................................................................................1 извршилац

 

       

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктора медицине и доктора медицине изабраног лекара –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит
  • За радно место сервирке –I степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић