„Превентивна здравствена заштита“ пројекат 40:2- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који се спроводи уз финансијску подршку Глобалног фонда за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину (Сл. гласник РС број 95/18), Раздео 27- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 40:2- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који се спроводи уз финансијску подршку Глобалног фонда за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 40:2- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

 

  1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити сва заинтересована удружења грађана чија је област деловање рад кључним популацијама у ризику од ХИВ инфекције и/или са особама које живе са ХИВ-ом, а која су званично регистрована најмање  годину дана пре дана објављивања позива и која воде транспарентно финансијско пословање.

 

  1. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

На основу специфичних циљева Стрaтeгиjе зa прeвeнциjу и кoнтрoлу ХИВ инфeкциje и АИДС-a у Рeпублици Србиjи 2018-2025. гoдинe („Службени гласник РС“ број 61/18, приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 

  1. превенција ХИВ/АИДС међу популацијом изложеној ризику;
  2. парњачка подршка особама које живе са ХИВ инфекцијом;

   

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту, а кроз следеће компоненте:

 

КОМПОНЕНТА

А) 

Превентивне услуге за  МСМ популацију

КОМПОНЕНТА

Б)

Превентивне услуге за сексуалне раднике-це

КОМПОНЕНТА

В)

Превентивне услуге за инјектирајуће кориснике-це дрога;

КОМПОНЕНТА

Г)

Парњачка подршка особама које живе са ХИВ инфекцијом

      

Број обухваћених корисника по компоненти:

 

КОМПОНЕНТА

А) 

минимум 500 /  максимум 1500

КОМПОНЕНТА

Б)

минимум   150  / максимум   300

КОМПОНЕНТА

В)

минимум   500 /  максимум 750

КОМПОНЕНТА

Г)

минимум   150 / максимум    300

 

Активности предвиђене пројектом:

 

КОМПОНЕНТА

А) 

поверљиво саветовање  о ХИВ и другим полно преносивим болестима; тестирање на ХИВ; саветовање од стране теренског радника или парњачка подршка; помоћ при остваривању права на здравствену заштиту и здравствено осигурање;  дистрибуција кондома,  лубриканата и едукативног материјала;

КОМПОНЕНТА

Б)

поверљиво саветовање  о ХИВ и другим полно преносивим болестима; тестирање на ХИВ и сифилис; саветовање од стране теренског радника или парњачка подршка; помоћ при остваривању права на здравствену заштиту и здравствено осигурање; дистрибуција кондома, лубриканата и едукативног материјала;

КОМПОНЕНТА

В)

поверљиво саветовање  о ХИВ и другим полно преносивим болестима; тестирање на ХИВ; тестирање на ХЦВ; саветовање од стране теренског радника или парњачка подршка; помоћ при остваривању права на здравствену заштиту и здравствено осигурање; дистрибуција шприцева, игли и алкохолних тупфера и едукативног материјала;

КОМПОНЕНТА

Г)

парњачка подршка и практична помоћ лицима која живе са ХИВ инфекцијом ; саветовање о АРВ терапији;

 

Минимално обухваћен број корисника тестиран на ХИВ мора бити 80 % (КОМПОНЕНТА А), на  ХИВ 70% , а на сифилис 40% (КОМПОНЕНТА Б),  на ХИВ 30% и на ХЦВ 30% (КОМПОНЕНТА В).

 

Активности пројекта се спроводе искључиво у Београду и Новом Саду.

 

Активности пројекта се спроводе искључиво преко дроп-ин центара и одговарајућих возила, а могу се спроводити и преко здравствених установа. Одређене активности пројекта могу се спроводити и преко интернета.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање, уз који се прилаже комплетна финансијска документација (копије рачуна, фактуре и др).

 

Партнер на пројекту мора бити здравствене установе из Плана мреже здравствених установа којој је једна од делатности превенција и контрола ХИВ инфекције, а које ће пружати здравствене услуге у склопу активности пројекта, а могу бити и друга удружења грађана која испуњавају услове за подносиоца предлога пројекта. Партнерство на пројекту се уређује уговором између надлежне здравствене установе и носиоца активности пројекта, као и између носиоца активности пројекта и других удружења.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: закуп простора потребног за рад са корисницима који је у искључивој вези са спровођењем активности пројекта; трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта;  трошкове финансијских услуга и услуга ревизије.

Уколико је неопходно извршити реконструкцију или адаптацију простора за рад, наведени трошкови се могу правдати искључиво кроз трошкове закупа непокретности.

 

Потрошни материјал (тестове за ХИВ и ХЦВ, кондоме, лубриканте, игле, шприцеве, алкохолне тупфере, едукативни материјал) обезбеђује Министарство здравља.

 

Министарство ће у случају потребе обезбедити и опрему за рад (намештај, рачунаре, возила) и уз реверс позајмити удружењу за период трајања пројекта.

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

У складу са споразумом о финансијској сарадњи закљученог са Глобалним фондом за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије, Глoбaлни фoнд зaдржaвa прaвo дa нe дoзвoли финaнсирaњe прojeктa или прojeкaтa нa oснoву oдлукa њихoвих oргaнa упрaвљања или других мeђунaрoдних oргaнизaциja или тела.

  1. 3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Заинтересована удружења пријављују пројекте попуњавањем образаца доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 40:2- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ и то у три оверена примерка од стране председника и са заводним бројем удружења.У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Заинтересована удружења могу конкурисати са највише 1 (словима:једним) пројектом, којим могу обухватити све компоненте предвиђене овим Јавним позивом.

   

Предност при одабиру имаће удружења која поседују или су већ дуже време у закупу одговарајућег простора за рад и пратеће опреме за спровођење активности (намештај, возила.

рачунари), којима је седиште на територији где се спроводи пројекат и чије активности у

највећој мери предвиђају непосредан рад са корисницима.

 

  1. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

а) Копија статута удружења;

б) Копија Решења АПР о регистрацији удружења;;

в) Уговор о пружању здравствених услуга на пројекту са територијално надлежним Заводом за

     јавно здравље којим су уређена међусобна права, обавезе и одговорности споразумних страна;

г)  Изјава о непостојању било ког облика повезаности са удружењем „Омладина ЈАЗАС”, Београд,

     дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потписана и оверена од стране

     одговорног лица удружења.

 

Документа под а) и б) није потребно оверавати код нотара.

 

     Пријава се доставља на адресу :

 

 Министарство здравља Републике Србије

 Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

 Одсек за програмску здравствену заштиту,

 Ул. Омладинских бригада 1

 11070 Београд

 

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети два или више удружења.

 

Бодовање пројекта ће се извршити на следећи начин:

 

Критеријум за оцењивање

Максимални број бодова

Релевантност пројекта

30

Организациони капацитети

13

Мониторинг

11

Искуство у пољу превенције ХИВ инфекције у кључним популацијама/подршка плхив

14

Буџет

32

Укупно

100

                                                                                                                                                                                                                                          

    5.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

    Рок подношења пројеката је 15 радних дана  од дана објављивања на интернет страници   

    Министарства  здравља и Е-управе.

 

    Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у

    разматрање.

 

  1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

      Пројекти се спроводе највише 6 месеци од дана закључења уговора

 

      Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља у 

      року од 30 дана од дана истека пројекта.

 

  1. 7. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

  

      Прихваћеном пројекту ће се одобрити износ од највише

   

КОМПОНЕНТА

А) 

2.251,50 динара  по планираном кориснику

КОМПОНЕНТА

Б)

8.650,50 динара  по планираном кориснику

КОМПОНЕНТА

В)

2.014,50 динара  по планираном кориснику

КОМПОНЕНТА

Г)

2.607,00 динара  по планираном кориснику

 

Напомене:

Предлогом буџета пројекта из компоненте А може се предвидети највише 35% укупно опредељених средстава за мaтeриjaлнe трошкове  (закуп простора, трошкови телефонске комуникације, интернет,  утрошак електричне енергије, комуналије, поштанске услуге) и 15% за административне трошкове (трошкови књиговодствених и ревизорских услуга). За компоненте Б,В,Г дозвољено је предвидети 25% за мaтeриjaлнe и 10% за административне трошкове.

Неће се признати трошкови закупа непокретности уколико је исти уговорен са закуподавцем који је руководилац, члан органа или члан удружења, као и са члановима њихових ужих породица.

 

  1. 8. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи  

јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs  и интернет странице Е-року од 15 радних дана од дана истека рока за пријаву.

 

    Контакт особе у Министарству здравља:

 

др Весна Књегињић

Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

     тeл: 011/2699-505

 

     Број: 401-00-2341/2019-07

     У Београду, 12. јул 2019. године                           

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар