ДОМ ЗДРАВЉА БОР

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

БРОЈ:3503

ДАНА:16.07.2019.година

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Улица Николе Коперника 2-4

 

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.106/2018), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, Обавештења бр. 401-1-757/2019- III-01 од 08.07.2019.год.,заведено  под бр. 3390 од 09.07.2019.год , Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Града Бора за 2019.год.бр. 400-124/2019- I и Решења о утврђивању финансијског плана Градске управе Бор за 2019.год бр. 400-128/2019- III-01 од 08.07.2019.године, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, Одлуке бр.3501 од 16.07.2019.године, Решења бр.3502 од 16.07.2019.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

:

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос 1 извшиоца на одређено време и то:

 

Дипломирани психолог ( VII- степен стручне спреме) за рад на одређено време а са пуним радним временом.

 

 Услови за заснивање радног односа за дипломираног психолога су:

 • Завршен факултет за дипломираног психолога,
 • Положен стручни испит из области здравства,
 • Радно искуство у здравству минимум 1 година од дана објаве огласа на сајту НСЗ.

 

Заинтресовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту из области здравства,
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • Неоверену фотокопију личне карте,
 • Радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-   доказ о општој здравственој способности; 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење " са Именом и презименом кандидата као и контакт телефоном )

Пријаве које буду пристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за дипломираног психолога“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,неће бити разматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

директор

спец.др мед. Весна Радосављевић

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

БРОЈ:3506

ДАНА:16.07.2019.година

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Улица Николе Коперника 2-4

 

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.106/2018), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, Обавештења бр. 401-1-757/2019- III-01 од 08.07.2019.год.,заведено  под бр. 3390 од 09.07.2019.год , Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Града Бора за 2019.год.бр. 400-124/2019- I и Решења о утврђивању финансијског плана Градске управе Бор за 2019.год бр. 400-128/2019- III-01 од 08.07.2019.године, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, Одлуке бр.3504 од 16.07.2019.године, Решења бр.3505 од 16.07.2019.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос једног фармацеутског техничара (IV степен -средње стручне спреме) за рад на одређено време а са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа за фармацеутског техничара су:

 

 • Фармацеутска средња школа,
 • Положен стручни испит.

Заинтресовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • оверену фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • Неоверену фотокопију личне карте,
 • Радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-   доказ о општој здравственој способности; 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама без ноћног рада.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење за фармацеутског техничара " са именом и презименом кандидата као и контакт телефоном )

Пријаве које буду пристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,неће бити разматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

директор

спец.др мед. Весна Радосављевић